Ogłoszenie wyników konkursu na zadanie 2.10 w ramach SPPiRPAoPN

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 :Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 :


Zad. 2.10 Przygotowanie, organizacja, realizacja systemowych mobilnych działań profilaktycznych, w tym między innymi: lekcje edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli i rodziców, dyżury – program pilotażowy.


Komisja konkursowa w składzie:

Radosław Nowak– przewodniczący Komisji

Anna Rejkowska – członek Komisji

Andrzej Skorupski – członek Komisji

uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Fundację „IDEA – Innowacja dla Edukacji i Aktywności” pod nazwą: "Zażyj Wolności!" na kwotę 180000,00 zł brutto. Oferta uzyskała 75 punktów (max. 100 pkt.)