Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego: zad. 1.1 oraz 1.10

Zad. 1.1 Organizowanie wydarzeń z zakresu edukacji publicznej, konferencji, warsztatów, seminariów dotyczących promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym problemu współuzależnienia.

Zad. 1.10 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (udział w  szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp.), w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych przez KBPN, ORE, PARPA oraz superwizje dla specjalistów.

 

Komisja konkursowa w składzie:
- Radosław Nowak– przewodniczący Komisji
- Monika Piotrzkowska – Dziamska – członek Komisji
- Anna Baranowska – członek Komisji
przedstawia wyniki konkursu na poszczególnych zadaniach:

Zad.1/1.1 Organizacja jednodniowego seminarium na temat używania środków psychoaktywnych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Zad.2/1.1. Organizacja i obsługa dwudniowej konferencji na temat współczesnej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ewaluacji programów profilaktycznych

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Club PR & Marketing s.c. pod nazwą : „Organizacja i obsługa dwudniowej konferencji na temat współczesnej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ewaluacji programów profilaktycznych” na kwotę 23 400 zł brutto. Oferta uzyskała 99 punktów (max. 100 pkt.).

Zad.3/1.10. Organizacja jednodniowego seminarium na temat wczesnego rozpoznawania zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, NSP oraz podejmowania interwencji profilaktycznej

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” pod nazwą : „ Nowe substancje psychoaktywne – profilaktyka i wczesna interwencja” na kwotę 10 000 zł brutto. Oferta uzyskała 98 punktów (max. 100 pkt.).

Zad.4/1.10. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z elementami treningu interpersonalnego dla wychowawców, pracujących z grupami młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami, przejawiającej  zachowania agresywne

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer zadania

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota w zł

Uwagi

1.

Cezary Barański psychoterapeuta trener

Szkolenie dla pracujących z grupami młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne

4/1.10

92

0

-

2.

GONG – Mariusz Wilk

Ja narzędziem swojej pracy – szkolenia z elementami treningu interpersonalnego

4/1.10

-

0

Oferta odrzucona ze względu na niezgodność
z terminem realizacji zadania konkursowego

3.

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”

Szkolenie z elementami treningu interpersonalnego

4/1.10

100

8 000 zł

-

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, pod nazwą: „Szkolenie z elementami treningu interpersonalnego” na kwotę 8 000 zł brutto. Oferta uzyskała maksymalną ocenę 100 punktów.

Zad.5/1.10. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu,  podnoszących kompetencje specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez firmę: Ośrodek Dialogu Motywującego Urszula Szczurek, pod nazwą : „Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem dialogu motywującego (Motivational Interviewing)” na kwotę 7 500 zł brutto. Oferta uzyskała maksymalną ocenę 100 punktów.

Zad.6/1.10. Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji  dla specjalistów pracujących
z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym, w tym: osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, osób  pracujących w obszarze opiekuńczo-wychowawczym,  osób wykorzystujących
w profilaktyce  uzależnień metodę dialogu motywującego

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer zadania

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota
w zł

Uwagi

1.

Cezary Barański psychoterapeuta trener

Superwizja dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym

6/1.10

94

0

-

2.

GONG – Mariusz Wilk

Superwizja – pracujemy świadomie

6/1.10

99

6 000

-

3.

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”

Rozwój zawodowy specjalistów

6/1.10

96

0

-

 

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez firmę GONG – Mariusz Wilk, pod nazwą : „Superwizja – pracujemy świadomie” na kwotę 6000 zł brutto. Oferta uzyskała 99 punktów (max. 100 pkt.). 

 


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31