Wyniki otwartego konkursu: Organizacja wydarzeń z zakresu edukacji publicznej, konferencji, seminariów, szkoleń

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 :

 

Zad. 1.1 Organizowanie wydarzeń z zakresu edukacji publicznej, konferencji, warsztatów, seminariów dotyczących promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym problemu współuzależnienia.

Zad. 1.10 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (udział w  szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp.), w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych przez KBPN, ORE, PARPA oraz superwizje dla specjalistów. 

Komisja konkursowa w składzie:
- Adam P. Landowski – przewodniczący Komisji
- Monika Piotrzkowska – Dziamska
- Anna Baranowska
przedstawia wyniki konkursu na poszczególnych zadaniach:

Zad.1/1.1 Organizacja jednodniowego seminarium na temat używania środków psychoaktywnych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Zad.2/1.1. Organizacja i obsługa dwudniowej konferencji na temat współczesnej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ewaluacji programów profilaktycznych

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Zad.3/1.10. Organizacja jednodniowego seminarium na temat wczesnego rozpoznawania zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, NSP oraz podejmowania interwencji profilaktycznej

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Zad.4/1.10. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat konstruowania programów profilaktycznych i ewaluacji dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Zad.5/1.10. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu,  podnoszących kompetencje specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer zadania

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota w zł

Uwagi

1.

Ośrodek Dialogu Motywującego Urszula Szczurek

Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem dialogu motywującego (Motivational Interviewing)

5/1.10

0

0

Oferta odrzucona ze względów formalnych – wpłynęła po terminie

 

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu odrzucenia oferty ze względów formalnych.

 

Zad.6/1.10.Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, adresowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer zadania

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota
w zł

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

Rekomendujemy gdańskich specjalistów

6/1.10

99

22 720

-

2.

Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „Lider” Elżbieta Górecka

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego realizatorów programu profilaktycznego „Fantastyczne Możliwości”

6/1.10

96

3 490

-

3.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła”

Szkoła dla rodziców i wychowawców – jak rozmawiać z nastolatkiem

6/1.10

95

0

-

 

Komisja konkursowa postanawia wybrać dwóch oferentów do realizacji szkoleń rekomendowanych, zawartych w zadaniu 6/1.10:
- Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, oferta „Rekomendujemy gdańskich specjalistów” (oferta obejmuje szkolenia: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. 1 i cz.3, Program Wzmacniania Rodziny,  Szkolna Interwencja Profilaktyczna)
- Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „Lider” Elżbieta Górecka, oferta obejmuje zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego realizatorów programu profilaktycznego „Fantastyczne Możliwości”.

Wybrane oferty zdaniem komisji konkursowej są najbardziej wartościowe pod względem zawartości merytorycznej a także najkorzystniejsze cenowo.

Zad.7/1.10. Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji  dla specjalistów pracujących
z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym, w tym: osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, osób  pracujących w obszarze opiekuńczo-wychowawczym,  osób wykorzystujących w profilaktyce  uzależnień metodę dialogu motywującego

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer zadania

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota
w zł

Uwagi

1.

Cezary Barański psychoterapeuta trener

Superwizja metoda dialogu motywującego dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym

7/1.10

0

0

Oferta odrzucona ze względów formalnych – wpłynęła po terminie

 

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu odrzucenia oferty ze względów formalnych.

 


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31