Konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Kampania "Młodość bez procentów" oraz "Kieruj bez procentów"

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ, zwane dalej GCPU
reprezentowane przez 
DYREKTORA Adama Landowskiego
ogłasza z dniem 02.02.2018 roku 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (zadanie 1.5 oraz 1.6) pn.

 

Zadanie I:

Realizacja kampanii Młodość bez procentów, w tym działania medialne, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja i udział w wydarzeniach z zakresu promocji zdrowia. (Zadanie 1.6 SPPiRPAoPN).

Zadanie II:

Realizacja kampanii Kieruj bez procentów, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe  i artykuły prasowe.

Więcej informacji i pełna dokumentacja dostępna na stronie:

 BIP GCPU