O nas

Podstawowym celem GCPU jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska przez podejmowanie między innymi działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowia.

Podstawowym zadaniem GCPU jest realizacja działań w ramach gminnych programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i promocji zdrowia, w tym działalności edukacyjnej, w szczególności przez:

 • ustalanie priorytetów dla programów profilaktycznych, realizowanych przez jednostki publiczne i organizacje pozarządowe;

 • koordynowanie działań związanych z profilaktyką uzależnień, edukacją publiczną w zakresie problematyki uzależnień i promocją zdrowia, prowadzonych przez jednostki publiczne i niepubliczne;

 • rozwijanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz popularyzowanie metod pracy profilaktycznej;

 • inspirowanie, wdrażanie i udział w projektach o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym realizowanych przez kilka podmiotów, w tym z udziałem partnerów zagranicznych;

 • wdrażanie standardów, w tym z wykorzystaniem projektów krajowych i międzynarodowych w obszarze polityki społecznej Miasta Gdańska;

 • organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów lub warsztatów, itp. dla przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom;

 • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień, skierowanej w szczególności do uczniów gdańskich szkół, kobiet w ciąży i młodych matek, osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, sprzedawców alkoholu, kierowców i kandydatów na kierowców;

 • organizowanie badań efektywności przedsięwzięć profilaktycznych oraz prowadzenie ewaluacji realizowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień;

 • prowadzenie pracy profilaktycznej z grupami dzieci i młodzieży we współpracy z właściwymi podmiotami działającymi w obszarze problemów społecznych;

 • wspieranie realizatorów programów i przedsięwzięć profilaktycznych, w szczególności opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do ich rówieśników;

 • prowadzenie kampanii społecznych w obszarze problematyki uzależnień;

 • udzielanie porad oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i profilaktyki uzależnień;

 •  współpraca z podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej w zakresie objętym działaniem GCPU;

 • obsługa merytoryczna, organizacyjna, finansowa i sprawozdawcza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań profilaktyki szkolnej i środowiskowej przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień realizowanych przez GCPU;

 • obsługa organizacyjna i finansowo-księgowa postępowań w zakresie egzekucji administracyjnej z tytułu opłat za pobyt w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień oraz w placówce, której zlecono wykonywanie zadań izby wytrzeźwień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • obsługa administracyjna i organizacyjno-prawna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31