Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

yrektor Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 (Dz.U. z 2019r., poz. 1282)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  

REFERENT/INSPEKTOR PROFILAKTYKI

w wymiarze ¾ etatu.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie i min. 3 lata stażu pracy lub wyższe i min. 2 lata stażu,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze spraw społecznych/edukacji lub sektorze pozarządowym,
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz otwartość na uczenie się nowych narzędzi,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania czasem w sytuacji stresowej,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Nieposzlakowana opinie.

 - wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub NGO,
 • doświadczenie w realizacji zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia i lub ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałano alkoholizmowi,
 • znajomość  Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z profilaktyką uzależnień oraz realizacją programów profilaktycznych,

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało m.in.

 • przygotowywanie procedury naboru wniosków konkursowych o dofinansowanie projektów w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej,
 • obsługa systemu Witkac,
 • współpraca z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i Urzędem Miejskim w Gdańsku,
 • bieżąca komunikacja z podmiotami realizującymi zadania. Obsługa merytoryczna projektów, dofinansowywanych ze środków Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizowanych przez placówki oświatowe i opiekuńczo wychowawcze.
 • przygotowywanie zapytań ofertowych dotyczących zadań związanych z wykonywanymi obowiązkami oraz przygotowywanie informacji do umieszczenia na stronach internetowych,
 • przygotowywanie sprawozdań na potrzeby Urzędu Miejskiego i innych instytucji,
 • przygotowywanie informacji z realizowanych zadań na potrzeby strony internetowej GCPU

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: ¾ etatu, 30 godzin tygodniowo, w tym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • miejsce pracy: 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5;
 • specyfika pracy: praca biurowa;
 • wynagrodzenie miesięczne jest ustalane w zależności od  posiadanego doświadczenia                            i kompetencji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień;
 • dodatek stażowy (zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej);
 • przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:  

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor GCPU.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem pod adresem:

 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5, 80-252 Gdańsk
 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

DOPISEK W OFERCIE PRACY

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5, 80-252 Gdańsk należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień przez okres najbliższych 3 miesięcy.”

W przypadku,  gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wskazanym w przepisach prawa pracy w tym danych do kontaktu oraz szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku,    ul. Dyrekcyjna 5 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

ul. Dyrekcyjna 5

80-852 Gdańsk,

z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze - „REFERENT / INSPEKTOR PROFILAKTYKI”.

w terminie od dnia 06.12.2019r. do dnia 16.12.2019r. do godziny 13.30.

Decyduje data wpływu oferty do GCPU. 

Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31