Konkurs na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze: starszy referent ds. GKRPA    

w pełnym wymiarze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Obsługa administracyjna Komisji i Zespołu ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie, a w szczególności:

 • udzielanie podstawowych informacji na temat choroby alkoholowej oraz współuzależnienia i możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy,
 • udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji na temat procedury zobowiązania do leczenia odwykowego,
 • tworzenie i obsługa bazy danych, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie,
 • przyjmowanie podań o skierowanie do zobowiązania do leczenia odwykowego i prowadzenie rejestru osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz kompletowanie dokumentów dotyczących osoby zgłoszonej (na potrzeby Komisji, biegłych i sądu),
 • wzywanie świadków i prowadzenie oraz protokołowanie rozmów poświadczających nadużywanie alkoholu oraz dopuszczanie się przemocy fizycznej i psychicznej przez osoby zgłoszone do leczenia odwykowego,
 • wzywanie osób nadużywających alkoholu na rozmowy motywujące do leczenia,
 • pozyskiwanie informacji na potrzeby Komisji z instytucji współpracujących,
 • kierowanie do prawnika i innych placówek mogących udzielić wsparcia, pomocy w sygnalizowanych problemach rodziny uzależnionego
 • współpraca z biegłymi sadowymi - psychiatrą i psychologiem,
 • współpraca z gdańskimi sądami rejonowymi, placówkami terapeutycznymi, Urzędem Miasta
 • w przypadku zgłoszonego lub rozpoznanego przypadku przemocy informowanie o procedurze "Niebieskiej karty",

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunki: psychologia, pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, zdrowie publiczne,
 • empatia,
 • komunikatywność,
 • skrupulatność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • znajomość problemów alkoholowych i związanych z tym zadań gminy w tym GKRPA,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętne zachowanie się w sytuacji kryzysowej,
 • obsługa programów komputerowych,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządowej,
 • doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z trudnym klientem.

  

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie.

Informacje dodatkowe:

 • Charakter pracy: praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
 • Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5,
 • Wynagrodzenie miesięczne jest ustalane w zależności od  posiadanego doświadczenia i kompetencji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i z Regulaminem wynagradzania pracowników Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 • dodatek stażowy (zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
 • przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2018r.

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

                - ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk

- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- tel: 58 320 02 56;

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
 4. W przypadku wygrania naboru, dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdańska, GCPU oraz na tablicy informacyjnej GCPU przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak nie podanie powyższych danych może utrudnić realizację procesu rekrutacji.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień lub przesłać, w terminie do 25.07.2018 r. na adres: 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent ds.GKRPA.

Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Luty 2019
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28