Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów/programów profilaktycznych

Zgodnie z projektem Budżetu Miasta Gdańska na rok 2018 oraz projektem Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 będącego w trakcie procedowania zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów/programów profilaktycznych (określonych w Szczegółowym Programie).

UWAGA:

W przypadku nie uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska Programu na rok 2018 i nie zabezpieczeniu środków finansowych w Budżecie Miasta Gdańska nabór zostanie odwołany.

 

Wnioski można składać w ramach Celów Szczegółowych:

 • Cel Szczegółowy 1: Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom
 • Zadanie 1.16. Upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, mające na celu kształtowanie świadomości zdrowotnej

W ramach zadania można składać wnioski o dofinansowanie programów z zakresu edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Należy pamiętać, aby programy upowszechniały m.in. informacje dotyczące zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

 • Cel Szczegółowy 2: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
 • Zadanie 2.2. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów rekomendowanych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Informujemy, że w pierwszej kolejności będą dofinansowane programy rekomendowane przez KBPN, ORE, PARPA, IPiN. Lista programów rekomendowanych i szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.programyrekomendowane.pl w zakładce „programy”.

W ramach tego zadania przeszkoleni realizatorzy programów rekomendowanych mogą wnioskować o zakup materiałów dla uczestników programu, nawet gdy realizują program w ramach etatu i nie wnioskują                     o wynagrodzenia. Aby otrzymać dofinansowanie należy opisać program zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Naboru.

W zadaniu można zaplanować między innymi zajęcia osadzone w strategii alternatyw będące uzupełnieniem programu, np. aktywność społeczną, fizyczną, artystyczną itp. W takim przypadku każda z grup planowanych     w programie musi również podlegać oddziaływaniom profilaktycznym (nie alternatywnym). Należy pamiętać, aby planowane działania projektowe były uzasadnione merytorycznie (w oparciu o strategie profilaktyczne).

 • Zadanie 2.3. Upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, w szczególności programów rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Informujemy, że w pierwszej kolejności będą dofinansowane programy rekomendowane przez KBPN, ORE, PARPA, IPiN. Lista programów rekomendowanych i szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.programyrekomendowane.pl w zakładce „programy”.

 • Zadanie 2.13. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania, trudności adaptacyjnych

Przed przystąpieniem do pisania wniosku o dofinansowanie działań należy zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Naboru dostępnymi na profilu Państwa Placówki w systemie Witkac.pl.

Procedura

Przygotowując wniosek o przyznanie środków należy pamiętać, aby projekt działań profilaktycznych spełniał następujące warunki:

 1. Wnioskując o dofinansowanie działań opisanych w projekcie należy pamiętać, aby nie były one równocześnie objęte dofinansowaniem z innych źródeł. Projekt może być uzupełnieniem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 2. W przypadku wnioskowania o wynagrodzenie dla realizatorów działań należy zwrócić uwagę na to, by stawki godzinowe były zgodne z załączonym taryfikatorem na 2018 rok, a działania projektowe odbywały się poza godzinami pracy etatowej realizatorów i poza godzinami lekcyjnymi uczestników. Przy planowaniu godzin realizacji należy pamiętać, że kwoty w taryfikatorze dotyczą godzin zegarowych (60 minut prowadzenia zajęć).
 3. Wszyscy realizatorzy projektów zobowiązani są określić swoje kwalifikacje do prowadzenia zajęć (WYŁĄCZNIE ukończone kursy i szkolenia w zakresie specyfiki poszczególnych zajęć oraz kwalifikacje do pracy z grupą, realizacji programów profilaktycznych, umiejętności interpersonalnych itp.). Do współpracy podczas realizacji projektów można zaprosić przedstawicieli lokalnych instytucji oraz organizacji pozarządowych – pod warunkiem ich potwierdzonego przygotowania merytorycznego do realizacji zaplanowanych działań. NIE MA POTRZEBY DOŁĄCZANIA KOPII ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZONYCH FORMACH SZKOLENIOWYCH.
 4. Wymagane jest przeprowadzenie na początku i pod koniec realizacji projektu własnej ewaluacji, w oparciu o własne narzędzia dostosowane do proponowanego programu i wieku uczestników. Wzór narzędzi prosimy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej (złożyć wraz z wnioskiem).

Warunkiem rozpatrywania wniosku jest:

- przesłanie poprzez generator wniosków „Witkac” do dnia 08.01.2018 r. do godz. 12.00 elektronicznej wersji wniosku,

- złożenie go w wersji papierowej (po wydrukowaniu z generatora wniosków „Witkac” korzystając z przycisku „Oferta w PDF”) wraz z wymaganymi podpisami i pieczęciami w siedzibie GCPU (Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5) do dnia 08.01.2018 r. do godz. 14.00.

Oferty wydrukowane z funkcji „Podgląd oferty” BĘDĄ COFANE do poprawy.

UWAGA!            

Zadaniem osoby odpowiedzialnej za realizację projektu wskazanej we wniosku jest dbanie o prawidłowy przebieg realizacji projektu, współpraca z księgowością w zakresie finansowania projektu (przedkładanie planów finansowych), terminowe składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych. Ponadto osoba ta ma obowiązek konsultować i informować pisemnie GCPU o istotnych zmianach zachodzących w trakcie realizacji projektu, takich jak zmiana realizatorów, zmiana terminu rozpoczęcia/zakończenia realizacji projektu, zmiana częstotliwości realizacji projektu, przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami, zmiana adresu       e-mail placówki itp.

Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną poprawnie złożone w podanym terminie  w obydwu formach (papierowej i elektronicznej – z wszystkimi załącznikami). Papierowa oraz elektroniczna forma wniosku muszą być tożsame.

                Złożone wnioski będą opiniowane przez Zespół Oceniający powołany Zarządzeniem Dyrektora Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Przy opiniowaniu wniosków uwzględniane będą:

 1. Adekwatność działań w stosunku do proponowanego celu,
 2. Wartość merytoryczna projektu, a w szczególności:
 • dokładna analiza problemu z uwzględnieniem czynników ryzyka i chroniących,
 • jasne określenie oraz spójność celu głównego, celów szczegółowych, metod i form realizacji projektu,
 • realizacja programu rekomendowanego przez KBPN, ORE, PARPA, IPiN
 • określenie adresatów zgodnie ze specyfiką programu,
 • dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców,
 • sposób rekrutacji uczestników do projektu,
 • logiczny i spójny system proponowanych działań,
 • merytoryczne przygotowanie realizatorów,
 • sposób ewaluacji programu,
 • zakładana w projekcie współpraca z innymi organizacjami oraz jej zakres,
 1. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania,
 2. Dotychczasowa realizacja projektów z zakresu profilaktyki uzależnień, a w szczególności:
 • wnioski z kontroli i wizytacji,
 • współpraca w ramach realizowanych programów w latach poprzednich,
 • terminowe składanie sprawozdań.

Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień, ustalenia Zespołu Oceniającego wraz z propozycją dofinansowania zostaną przedłożone do akceptacji Prezydenta Miasta Gdańska, po uzyskaniu której otrzymają Państwo informację o zatwierdzeniu projektu oraz wysokości jego dofinansowania.

 

Działania profilaktyczne realizowane w roku budżetowym 2018 otrzymają dofinansowanie w jednej transzy.

Szczegółowe warunki naboru oraz obowiązujący taryfikator wynagrodzeń są dostępne na profilu Państwa Placówki w systemie Witkac.pl.

                Informujemy, że przed złożeniem wniosku istnieje możliwość konsultacji merytorycznych                  z pp. Moniką Piotrzkowską-Dziamską (tel. 58 320 02 56 w. 42, 58 320 70 68 lub 502 430 652), Anną Baranowską (Tel. 669 979 206), Anną Rejkowską (tel. 58 320 02 56 w. 43) i Andrzejem Skorupskim (tel. 58 320 02 56 w. 41). W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo po zalogowaniu się na konto Placówki na stronie www.witkac.pl

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami załączonymi do ogłoszonych konkursach.

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2018
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31